સદર વિડિયો ડિલીટ કરેલ છે

0
સદર આ વિડિયો મા મંત્રીશ્રી પ્રકાશ જાવડેકર નાઓ રામાય્ણ સિરીયલ જોઇ રહ્યાનો છે

State Govt. has not issued any notification in this context

0
Fact: State Govt. has not issued any notification in this context.

This video shows Minister Shri Prakash Javdekar watching a movie

0
This is a doctored video. Shri Prakash Javdekar had posted a video watching “Ramayan” serial.